Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Digital Rights Foundation, BoloBhi, ShehriPakistan and Universal Service Funds

Фэйсбүүк компани тоон бичиг үсэгтэн хөтөлбөрийг илүү өргөн хүрээнд таниулахын тулд олон нийт, эрсдэлт бүлгийн эмэгтэйчүүд болон иргэний нийгмийн бүлгүүд рүү чиглэн ажиллаж байна. Нөлөөлөгчид болон нийгмийн ажилчидтай хамтран 5000 сурагчийг тоон бичиг үсэг болон цахим аюулгүй байдлын талаар сургалтанд хамруулсан. Мөн бид DRF-тай хамтран эмэгтэйчүүдэд зориулсан цахим аюулгүй байдлы хөтөлбөр, BoloBhi-тай хамтран үе тэнгийнхэндээ нөлөөлье хөтөлбөр болон Shehri-тэй хамтран олон нийтэд зориулсан цахим мэдээллийн боловсрол болон цахимаар цус хандивлах боломжийн тухай кампанит ажлуудыг хийж хэрэгжүүллээ. Universal Service Funds-тай хамтын ажиллагааны хүрээнд эмэгтэйчүүдэд дэмжлэг үзүүлдэг 120 төвтэй хамтран мянга мянган бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд тоон бичиг үсгийн боловсрол олгохоор ажиллаж байна.