Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Philippine Business for Social Progress

PBSP нь ядуурлыг бууруулахын тулдбизнесийн салбарын манлайллыг дэмжих, бие даах чадварыг бий болгох хөтөлбөрүүдэд хувь нэмрээ оруулан ажилладаг.