Learning Module

Kinakia ao totokoaia taan aonikai n te intanete

Kabonganaan te intanete n reitaki iai ma aomata e bon kaunga ao ni kakukurei. Ma e rangi ni kakawaki bwa ko riai n ataia bwa tomam nako ke aomata a kona n ae tiaki ngaia n aron are kantaningaki.
 

View  

Learning Module

Te kona n atai rongorongo ake a katokaki ao a nako mai iaa

Ni katobibia te aonnaba, ao aomata a kona ni kai karekei rongorongo ni kabotauaki ma taai ake mai imwaina—n te intanete ao n rongorongo ake a katokaki iaon te intanete, ao ni bon rerio iaon abaia, beeba ni kaongora ao te tamnei ae maiu.
 

View  

Learning Module

Kaungaan Te Online Acceptance Ke Te Reitaki Ae Tamaroa Nte Online

Nikabane aomata iai inaomataia bwa a na mwengaraoi ao n karineaki n te online ao n te real life naba.

View  

Learning Module

Te Online Safety Ibukia Aomata Ake Iai Toaraan Rabwataia

Te discrimination, bullying ao te abuse aaki butimwaeaki and n riai n katokaki – n te online ao te real life.

View  

Learning Module

Te Online Safety Ibukia Aine Ma Ataeinaine

Iai inaomataia ataeinaine, ataeinimwane, aine ma mwane ibukin rikirakeia, kamanoaia ao karineaia ma ongoraean aia iango.

View  

Learning Module

Te Guide Ibukia Kaaro

Aikai bwaai tabeua aika ko kona n karaoi ibukin ana safety am family.

View  

Learning Module

Am Digital Wellbeing(Mwengaraoim n Te Aonaaba n Digital)

A mwaiti te roronrikirake ae a kona n namakina ae aaki konai uotaia ke n taonaki ma angin bwaai ae a rinanona n te online ke n te real life.
 

View  

Learning Module

Te Sexual Abuse, Te Exploitation ao Te Harrassment

Te sexual abuse (mwakuri n tangako n akea am kariaia), te exploitation (kammwakuraki n akea karinean inaomatam) ao te harrassment (te bwainikirinaki), a bane n kona n reke n te online ao n te real life naba, nakon temanna ma temanna.
 

View  

Learning Module

Aron Butimwaean Bwaai Aika Kakamaku ke Aika Aki Raoiroi

Uringnga n taratara raoi bwa ko na aki nako n websites are ko na mwane n click.
 

View  

Learning Module

Te Online Bullying

Te bullying bon te waki n iowawa ke n kakamaku nakon temanna. E kona n riki n aki akaka ao n mwaiti aekakina, n ron kabutanakoan kabwararia (rumors), katokaan tamnei aika aki raraoi, ke kakamakakin temanna.
 

View  

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy