Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với các đối tác tại địa phương bạn và giúp định hướng tương lai của công dân số.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường ĐHKHXH&NV là một trường thành viên của Đại học Quốc Gia Hà Nội. Trường có sứ mệnh đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu, sáng tạo và truyền bá tri thức về Khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Từ năm 2020, Facebook sẽ hợp tác với Trường ĐHKHXH&NV để triển khai chương trình đào tạo kỹ năng số đến sinh viên thông qua việc thiết kế các giáo trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa.