คณะกรรมการขับเคลื่อน

ปูทางสู่โลกดิจิทัลวันพรุ่งนี้

คณะกรรมการขับเคลื่อนของ Facebook ประกอบไปด้วยผู้นำด้านดิจิทัลจากทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก Facebook ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองที่ดีและยินดีเปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติม

ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

คุณศรีดา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจหลักในการให้ความรู้สร้างความตระหนักเพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ ในสังคมไทย และเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ภายใต้ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก ภายใต้ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เป็นคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็กและเยาวชนโดยใช้สื่อออนไลน์ ภายใต้ คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิเด็กและให้เป็นไปตามสหประชาชาติ

ปิยะวดี พงศ์ไทย

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

คุณปิยวดี ป้องไทยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ. นอกเหนือจากนี้คุณปิยวดีดำรงตำแหน่งอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติคณะทำงานประสานความร่วมมือประสานความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์คณะทำงานยกร่างแผนป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์

คุณปิยวดี ยังเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานประเด็นเร่งด่วนสื่อออนไลน์กับเด็กและเยาวชน คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการพัฒนากลไกการขจัดสื่อร้ายภัยออนไลน์ (ศูนย์กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) คณะทำงานโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๔๐) ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๔๔)

วีระ นิจไตรรัตน์

ศุนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส)

คุณวีระ นิจไตรรัตน์ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาศุนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการบริหารแผนสำนัก 6 สสส. และผู้จัดการโครงการร้อยสื่ออีสานขับเคลื่อนสุขภาวะสังคม ก่อนหน้านี้รับตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการที่ปรึกษาโครงการ CSR บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ผจก. CSR บริษัท อาเซียนโปรแตชชัยภูมิ จำกัด หัวหน้าสำนักงานกองทุนเพื่อสังคมภาคอีสาน (SIF) ที่ปรึกษาโครงการแก้ปัญหาความยากจน (CDP-P) ผอ.ภาคอีสาน วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสังคมวิทยา มานุษยวิทยาบัณฑิต (สม.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์. พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์. พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยด้านนโยบายเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์และวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล โดยก่อตั้งศูนย์บ่มเพาะวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีให้กับสังคมไทย คือทางออกของคุณภาพคนไทยในอนาคต

นพรุจ หมื่นแก้ว

เครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย

คุณนพรุจ หมื่นแก้วเริ่มทำงานอาสาสมัครตอนอายุ 12 ปี โดยทำประเด็นเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ซึ่งทำกับเด็กและเยาวชน จนรวมตัวกันเข้มแข็งในปี 2550 (อายุ 15 ปี) ได้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเยาวชนไทยเพาเวอร์ทีน ได้ดำเนินงานหนุนเสริมเด็กและเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา

จนกระทั่งปี 2559 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งเป็นเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย และปี 2561 กลุ่มเยาวชนรักษ์ไทยเพาว์เวอร์ทีนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มเยาวชนรักษ์ไทยเพาว์เวอร์ทีน และหน่วยงานติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย

ธนากร ช่องงาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันคุณธนากร ช่องงามกำลังศึกษาอยู่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และศึกษาวัฒนธรรมวิธีชีวิตของผู้คนที่ตนเองไปพบเจอ เข้าร่วมทีมวิจัยปริมาณ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูล) ตลาด ร่วมกับศูนย์วิจัยความอยู่ดีมีสุข (wesd) และเข้าร่วมทีมวิจัย Community Governance and Drivers of Conflict Research Project in Thailand.

กุลธิดา ยะไชย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณกุลธิดา ยะไชยเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ เพจ Yong Moves เพื่อเป็นพื้นที่กลาง (Multi-sectoral Platform) ในการหลอมรวมพลังคน องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ผ่านการแลกเปลี่ยนการนำเสนอประเด็นการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนบนฐานข้อมูลวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณกุลธิดาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ “การส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเยาวชนรากแก้วเพื่อเสริมสร้างบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น” เครือจ่ายวิจัยอุโมงค์ มช. สร้างพลเมือง ภายใต้ชุดโครงการ "การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนากระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการจัดการความข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น" ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบนจำนวน 16 สถาบันและชุมชนโดยรอบในเขต 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

คุณกุลธิดากำลังศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลชมเชยนวัตกรรมประชาธิปไตย ระดับประเทศ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2559

อานัส พงค์ประเสริฐ

สายบุรีลุ๊คเกอร์

คุณอานัส พงค์ประเสริฐดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม Saiburi looker นายกสมาคม ผู้เฝ้ามองแห่งเมืองเพื่อสร้างสรรค์สังคม นักกิจกรรม Creative Activities ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนหน้านั้น อานัสสวมบทบาทประธานโครงการ academy Street Soccer ร่วมกับ Save the Children ประธานโครงการคืนความทรงจำสายบุรีจังหวัดที่หายไปและโครงการ The Glue Project การศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหง