เยี่ยมชมแหล่งความรู้และเนื้อหาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญของเราสำหรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย

เยี่ยมชมแหล่งความรู้และเนื้อหาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของเราสำหรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย

บทเรียนและแผนการเรียนรู้ของเรามีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้ผู้คนได้คิดวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมดิจิทัลของพวกเขา โครงการ We Think Digital ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น สามารถใช้สำหรับการเรียนรู้แบบเต็มหลักสูตร และการเลือกบางเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ บทเรียนต่าง ๆ เหมาะสำหรับทั้งชุมชนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน โดยในหลายบทเรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้น้อยหรือไม่ได้เลย

บทเรียนทั้งหมดถูกออกแบบมาอย่างครบถ้วน แต่ละบทเรียนมีการเขียนบทบรรยายไว้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้เนื้อหาเหล่านี้ โดยสามารถใช้ได้กับทั้งในสภาพแวดล้อมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนี้บทเรียนทั้งหมดยังเป็นแบบปลายเปิด ทำให้คุณสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนของคุณได้อย่างเหมาะสม

แหล่งความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ของเรา

ใช้แหล่งความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ของเราเพื่อเริ่มต้นบทสนทนาเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัลและความเป็นอยู่ที่ดีกับลูกของคุณ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยสอนลูกของคุณเกี่ยวกับข้อมูล พฤติกรรม และทักษะที่เยาวชนจำเป็นต้องใช้เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและใช้แหล่งความรู้และทรัพยากรดังกล่าวสร้างพลังเชิงบวกให้กับโลกรอบตัวของพวกเขา

พื้นฐานด้านดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีเชื่อมต่อและใช้อินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ บทเรียนนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตน (และของผู้อื่น) ตลอดจนอุปกรณ์และทรัพย์สินดิจิทัล ทักษะที่ผู้เรียนจะได้คือ การเข้าถึงโลกดิจิทัล ความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล และการรู้เท่าทันดิจิทัล

สุขภาวะดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวตนของตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มใหญ่) ทางออนไลน์ด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน มีจริยธรรม และสร้างสรรค์ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รวมทั้งรับมือกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับโลกดิจิทัลเพื่อปกป้องสุขภาพกายและจิตใจ พร้อมทั้งร่วมสร้างสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีบนโลกดิจิทัล ทักษะที่ผู้เรียนจะได้คือ การสำรวจและการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ พฤติกรรมเชิงบวก/ความเคารพ ความปลอดภัย และสุขภาวะดิจิทัล

การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตีความและเข้าใจปัจจัยเชิงบริบท ของความหลากหลายและความแตกต่างในด้างที่เกี่ยวข้อง (เช่น วัฒนธรรม สังคม ท้องถิ่น/ภูมิภาค/โลก) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนค้นหา ประเมิน สร้างและแชร์ข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทักษะที่ผู้เรียนจะได้คือ ทักษะด้านความเข้าใจบริบท คุณภาพของข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ

การเสริมสร้างพลังทางดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในเรื่องสาธารณะ สนับสนุนในประเด็นที่พวกเขาสนใจ สร้างเนื้อหา และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้แนวคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหรือสร้างการตระหนักรู้ให้กับชุมชนหรือสังคม ทักษะที่ผู้เรียนจะได้คือ การมีส่วนร่วมด้านพลเมืองทางสังคมและการสร้างเนื้อหา

โอกาสทางดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่โลกดิจิทัลอาจมอบให้อย่างเต็มที่และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงโอกาสในโลกดิจิทัล ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ การมีส่วนร่วมในการสร้างข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทักษะที่ผู้เรียนจะได้คือ ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การคิดเชิงคำนวณ ข้อมูลและเศรษฐกิจดิจิทัล

ค้นหาแหล่งความรู้และทรัพยากรของเราโดยการเลือกหมวดหมู่ ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้เนื้อหาหรือโดยข้อหัวต่าง ๆ

แนะนำ

บทเรียนรู้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่สามารถแชร์ในโลกออนไลน์ วิธีการเข้าถึงข้อมูลในโลกออนไลน์ และแนวคิดเรื่องการเป็นพลเมืองดิจิทัล

เข้าถึง

แนะนำ

บทเรียนรู้

พื้นฐานด้านดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีเชื่อมต่อและใช้อินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ บทเรียนนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตน (และของผู้อื่น)

เข้าถึง

แนะนำ

บทเรียนรู้

พื้นฐานด้านดิจิทัล: วิธีหลีกเลี่ยงการหลอกลวงในโลกออนไลน์

เรียนรู้วิธีสังเกตการหลอกลวงและการฉ้อโกงทั่วไป รวมถึงสัญญาณเตือนการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต ฟิชชิ่ง และการหลอกลวงอื่น ๆ ในโลกออนไลน์

เข้าถึง

แนะนำ

บทเรียนรู้

การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตีความและเข้าใจปัจจัยเชิงบริบท ของความหลากหลายและความแตกต่างในด้างที่เกี่ยวข้อง (เช่น วัฒนธรรม สังคม ท้องถิ่น/ภูมิภาค/โลก) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเคารพ ตลอดจนประเมิน สร้างและแชร์ข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ

เข้าถึง

แนะนำ

บทเรียนรู้

สุขภาวะดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวตนของตนเองและเข้าใจวิธีการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นทางออนไลน์ด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน มีจริยธรรม และสร้างสรรค์ พร้อมทั้งรับมือกับความเสี่ยงในโลกออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อปกป้องสุขภาพกายและจิตใจของตนเอง

เข้าถึง

แนะนำ

บทเรียนรู้

การเสริมสร้างพลังทางดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนทำความเข้าใจวิธีการมีส่วนร่วมในเรื่องสาธารณะและการสนับสนุนในประเด็นที่พวกเขาสนใจ

เข้าถึง

แนะนำ

บทเรียนรู้

โอกาสทางดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่โลกดิจิทัลอาจมอบให้อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประยุกต์ใช้แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ และนำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เข้าถึง

แนะนำ

บทเรียนรู้

คู่มือสำหรับวิทยากร

คู่มือสำหรับวิทยากรจะให้ภาพรวมของเนื้อหาหลัก 6 หัวข้อ โครงสร้างของบทเรียน และวิธีการสอนบทเรียนต่าง ๆ แก่ผู้เรียน

เข้าถึง

แนะนำ

บทเรียนรู้

การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

คู่มือนี้จะให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแบบง่าย ๆ แก่คุณเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนของคุณมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณเตรียมบทเรียนได้ดีและมีความมั่นใจมากขึ้น

เข้าถึง

คำถามที่พบบ่อย

We Think Digital มีอะไรอีกบ้าง?

เป้าหมายของเราคือการพัฒนาชุดบทเรียนเชิงโต้ตอบที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ สำหรับวิทยากรและผู้สอน โครงสร้างของแหล่งความรู้และทรัพยากรที่เข้าถึงง่ายนี้มีประโยชน์ในการช่วยให้วิทยากรและผู้สอน ค้นหาและดาวน์โหลดชุดบทเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำไปปรับใช้ในการฝึกอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ

ชุดบทเรียนเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใคร และได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างไร?

ชุดบทเรียนนี้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลของพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการออกแบบเนื้อหาและหลักสูตร บทเรียนนี้เกิดจากการวิจัยทางวิชาการหลายปีและการสะท้อนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้คนจากทั่วโลก ชุดบทเรียนและแหล่งความรู้ของเราไม่ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เรียนรู้ หลักสูตรหลักเป็นแบบบทเรียนต่อบทเรียนพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้สอนหรือวิทยากรสามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าหัวข้อใดมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด

ชุดบทเรียนมีลักษณะอย่างไร?

ชุดบทเรียนทั้งหมดถูกออกแบบมาอย่างครบถ้วน แต่ละบทเรียนมีการเขียนบทบรรยายไว้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้เนื้อหาเหล่านี้ แต่สามารถปรับให้เข้ากับวิชา ความสนใจที่หลายหลายและความต้องการของผู้เรียนได้ รูปแบบของบทเรียนและช่วงหรือระยะเวลามีความยืดหยุ่น โดยสามารถใช้ได้กับทั้งในสภาพแวดล้อมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนี้บทเรียนทั้งหมดยังเป็นแบบปลายเปิด ทำให้สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ชุดบทเรียนและแผนการเรียนรู้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น สามารถใช้สำหรับการเรียนรู้แบบเต็มหลักสูตร และการเลือกบางเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ บทเรียนต่าง ๆ เหมาะสำหรับทั้งชุมชนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน โดยในหลายบทเรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้น้อยหรือไม่ได้เลย

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy