เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและ
ความลึกซึ้งในงานที่เราทำผ่าน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและ
พันธมิตรที่หลากหลายของเรา

เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและความลึกซึ้งในงานที่เราทำผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและพันธมิตรที่หลากหลายของเรา

ภาคีเครือข่ายและพันธมิตรของเรา

ที่ Meta เราให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยและเครื่องมือต่าง ๆ มามากกว่าสิบปี เราต้องการสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างเท่าเที่ยมและทั่วถึง จากที่เราได้พัฒนาและส่งเสริมทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจนกลายมาเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ เราได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพันธมิตรที่หลากหลายในการนำโครงการและการฝึกอบรม We Think Digital เข้าไปยังชุมชนต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดหาทรัพยากรและความรู้เพื่อสนับสนุนและปลูกฝังเรื่องการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคีเครือข่ายและพันธมิตรของเราและวิธีการสรรค์สร้างอนาคตแห่งการเป็นพลเมืองดิจิทัลได้ตามภูมิภาคด้านล่าง:

ประเทศไทย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความเชื่อเสมอว่าทุกคนบนโลกผืนนี้สามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ได้ เราทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้คนในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้เพื่อสร้างแรงดลใจให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียนสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคคลและสร้างผู้นำให้เข้มแข็ง ด้วยการสร้างพลังให้ประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน
คีนันทำงานร่วมกับ Facebook เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มสังคมที่ขาดโอกาส ด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัล หรือสำหรับการสร้างธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

ประเทศไทย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนื่งในพันธมิตรที่สำคัญ ของโครงการ We think Digital ซึ่งเราให้ทั้งคำแนะนำ ปรึกษา รวมถึงสร้างกลุ่มเยาวชนในการเข้าร่วมรณรงค์ในแคมเปญดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับพันธกิจของการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน ที่ไม่เพียงแต่มุ่งสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับอุตสาหกรรมสื่อเท่านั้น แต่ยังมุ่งเป้าไปเพื่อสร้างความรู้เท่าทันดิจิทัลให้กับคนไทยทุกคน

ประเทศไทย

Love Frankie

Love Frankie เป็นองค์กรสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในกรุงเทพฯ ที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมและการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยออกแบบและสร้างกลยุทธ์การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
เราสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในประเด็นต่างๆ เช่น การศึกษา ประทุษวาจา (hate speech) พลเมืองดิจิทัล การโยกย้ายถิ่นฐาน สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันของกลุ่มชายขอบ
เราสนับสนุนองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการออกแบบ และการทำวิจัย การรณรงค์เชิงลึก และการสร้างขีดความสามารถในเชิงสร้างสรรค์

เครือข่ายพันธมิตรในประเทศไทย

DAI

USAID

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (NADT)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (INET)

Saiburi Looker

มูลนิธีมีชัย วีรไวทยะ (โรงเรียนมีชัยพัฒนา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ – วิทยาลัยเขตปัตตานี

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคั่งของมนุษย์

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (CYC)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

Teach for Thailand

มูลนิธิ Saturday School

StartDee

มูลนิธิ Digital4Peace

Young Happy

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

มูลนิธิฟรีดริชเนามัน

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

เครือข่ายเด็กและเยาวชนที่มีเชื้อ HIV แห่งประเทศไทย (TNY+)

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนไทยภายใต้สถาบันวิทยาลัยชุมชน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy