การคิดเชิงวิพากษ์

ภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุด

Lim Sun Sun
Lim Sun Sun
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ |

จากภาพสู่ GIF โพสต์สู่ความคิดเห็น วีดีโอสู่มีม โลกของพลเมืองดิจิทัลนั้นมีสีสัน ควบคุมยาก และมีเสียงที่ไม่ประสานกัน

เมื่อเราเสพและแชร์เนื้อหาสื่อ ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เราคิดว่าน่าสนใจและมีความสำคัญ พวกเราแต่ละคนช่วยกำหนดสภาพแวดล้อมโดยรวมของสื่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทีละน้อย เนื้อหาที่เราแชร์อาจสร้างแรงบันดาลใจให้บางคน แต่ก็อาจก่อความรำคาญให้ผู้อื่น เร่งให้เกิดการสะท้อนความคิดและกระตุ้นให้เกิดการกระทำได้อีกด้วย

เมื่อเราเป็นเจ้าของอุปกรณ์ดิจิทัล เราเชื่อมต่อกับชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งอยู่เหนือจินตนาการของเรามาก ในฐานะที่เป็นพลเมืองดิจิทัล เราต้องตระหนักว่าการกระทำของเราสามารถส่งผลต่อส่วนรวมเป็นวงกว้างได้ แม้เราจะไม่เห็นว่าตัวเรามีความสำคัญก็ตาม ดังนั้น เมื่อเราเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ เราต้องแยกแยกแยะเนื้อหาที่เราเสพและคำนึงถึงคนที่เราจะแชร์เนื้อหานี้ด้วย ทั้งนี้เราต้องให้ความสนใจในแหล่งข่าวสารของเรา ตั้งข้อสงสัยกับวาทกรรมที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก และระมัดระวังกับอคติส่วนตัวของเรา

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลคือสิทธิพิเศษที่เราควรรักษาไว้แต่ควรใช้ด้วยความรอบคอบ

- Professor Lim Sun Sun, 2562