ข้อมูลความรู้

เลี่ยงหลุมดำแห่งความไม่รู้บนโลกดิจิทัล

ดร.กุสุมา กูใหญ่
ดร.กุสุมา กูใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |

การสื่อสารในยุคสมัยใหม่เปรียบเสมือนการเดินทางสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล

ความรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) จึงเปรียบเสมือนพาหนะที่นำพาเราไปสู่การสำรวจจักรวาลแห่งความรู้และดินแดนใหม่ ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อตัวเราเองและสังคมในฐานะพลเมืองดิจิทัล เราจึงต้องอาศัยการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด การตั้งคำถาม การตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง มีการคิดเชิงวิเคราะห์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า เราและสังคมโลกจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ติดอยู่ในหลุมดำแห่งความไม่รู้

การสื่อสารในยุคสมัยใหม่เปรียบเสมือนการเดินทางสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล

- ดร.กุสุมา กูใหญ่ 2562