โลกดิจิทัลที่น่าอยู่เริ่มต้นที่ตัวเรา

โลกดิจิทัลที่น่าอยู่เริ่มต้นที่ตัวเรา

โครงการ We Think Digital เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราได้พัฒนาแหล่งข้อมูลและสร้างสรรค์ทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับโลกดิจิทัล Meta สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนรู้ที่มีความหลากหลายจากทั่วทั้งภูมิภาคผ่าน We Think Digital และได้มีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคน่าอยู่และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

พลเมืองดิจิทัลคืออะไร และ มีความสำคัญอย่างไร?

พลเมืองดิจิทัล เริ่มต้นจากการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสม ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีศักยภาพ ทักษะดังกล่าวได้ช่วยให้ผู้คนสามารถที่จะ...

เราทุกคนมีส่วนในการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มาความรับผิดชอบและอนาคตที่ดีกว่า

แหล่งความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ของเรา

บทเรียนและแผนการเรียนรู้ของเรามีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้ผู้คนได้คิดวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมดิจิทัลของพวกเขา โครงการ We Think Digital ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น สามารถใช้สำหรับการเรียนรู้แบบเต็มหลักสูตร และการเลือกบางเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ บทเรียนต่าง ๆ เหมาะสำหรับทั้งชุมชนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน โดยในหลายบทเรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้น้อยหรือไม่ได้เลย

บทเรียนทั้งหมดถูกออกแบบมาอย่างครบถ้วน แต่ละบทเรียนมีการเขียนบทบรรยายไว้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้เนื้อหาเหล่านี้ โดยสามารถใช้ได้กับทั้งในสภาพแวดล้อมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนี้บทเรียนทั้งหมดยังเป็นแบบปลายเปิด ทำให้คุณสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนของคุณได้อย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานด้านดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีเชื่อมต่อและใช้อินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ บทเรียนนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตน (และของผู้อื่น) ตลอดจนอุปกรณ์และทรัพย์สินดิจิทัล ทักษะที่ผู้เรียนจะได้คือ การเข้าถึงโลกดิจิทัล ความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัล และการรู้เท่าทันดิจิทัล

สุขภาวะดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวตนของตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มใหญ่) ทางออนไลน์ด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน มีจริยธรรม และสร้างสรรค์ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รวมทั้งรับมือกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับโลกดิจิทัลเพื่อปกป้องสุขภาพกายและจิตใจ พร้อมทั้งร่วมสร้างสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีบนโลกดิจิทัล ทักษะที่ผู้เรียนจะได้คือ การสำรวจและการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ พฤติกรรมเชิงบวก/ความเคารพ ความปลอดภัย และสุขภาวะดิจิทัล

การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตีความและเข้าใจปัจจัยเชิงบริบท ของความหลากหลายและความแตกต่างในด้างที่เกี่ยวข้อง (เช่น วัฒนธรรม สังคม ท้องถิ่น/ภูมิภาค/โลก) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนค้นหา ประเมิน สร้างและแชร์ข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทักษะที่ผู้เรียนจะได้คือ ทักษะด้านความเข้าใจบริบท คุณภาพของข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ

การเสริมสร้างพลังทางดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในเรื่องสาธารณะ สนับสนุนในประเด็นที่พวกเขาสนใจ สร้างเนื้อหา และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้แนวคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหรือสร้างการตระหนักรู้ให้กับชุมชนหรือสังคม ทักษะที่ผู้เรียนจะได้คือ การมีส่วนร่วมด้านพลเมืองทางสังคมและการสร้างเนื้อหา

โอกาสทางดิจิทัล

บทเรียนและกิจกรรมในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่โลกดิจิทัลอาจมอบให้อย่างเต็มที่และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงโอกาสในโลกดิจิทัล ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ การมีส่วนร่วมในการสร้างข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทักษะที่ผู้เรียนจะได้คือ ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การคิดเชิงคำนวณ ข้อมูลและเศรษฐกิจดิจิทัล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัลผ่านแบบทดสอบและวิดิโอของเรา

การเรียนรู้เชิงโต้ตอบจะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม เราทราบดีว่าการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมนั้นสามารถเพิ่มอัตราการคงความสนใจ สมาธิและความรวดเร็วในการเรียนของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างมาก เพื่อประสิทธิผลและการขยายโครงการ We Think Digital เราได้พัฒนาเนื้อหาเชิงโต้ตอบที่เหมาะสมกับผู้เรียนจากทุกกลุ่มอายุเพื่อการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นระหว่างกระบวนการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy