พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Agent of Change Foundation

Agent of Change Foundation เป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านสิทธิ์และประโยชน์สำหรับเด็กด้อยโอกาส ในช่วงต้นปี 2561 มูลนิธิทำงานร่วมกับ Facebook เพื่อเปิดโครงการด้านความปลอดภัยออนไลน์ที่เข้าถึงโรงเรียนในพื้นที่กว่า 70 แห่ง โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกสถานะให้นักเรียนในฐานะผู้รักษาความปลอดภัยออนไลน์ผ่านวิธีการเชิงสร้างสรรค์และโต้ตอบ รวมถึงการผลิตสื่อต่าง ๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทางมูลนิธิได้จัดฝึกอบรมให้นักเรียนในพื้นที่กว่า 6,000 คน และจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 10,000 คนภายในปลายปี 2562