พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
AHA! Behavioral Design

บริษัทออกแบบพฤติกรรมแห่งแรกในฟิลิปปินส์ AHA! ได้รวมวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารเพื่อปรับปรุงการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้ดีขึ้นโดยกระตุ้นลักษณะนิสัยที่ดี

เราร่วมกันสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และกระตุ้นให้ฉุกคิดโดยอาศัยอารมณ์ของผู้คน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความสามารถในการเหนี่ยวนำให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ