พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ECPAT Taiwan

ECPAT Taiwan เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่จดทะเบียนในไต้หวันและเป็นสมาชิกของ ECPAT International (โครงข่ายสากลเพื่อยุติการหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก) และ INHOPE (International Hotline Association) Facebook ทำงานร่วมกับ ECPAT ไต้หวันเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมเยาวชน (Youth Roundtable) อย่างเป็นทางการในไทชุง กลุ่มคนรุ่นเยาว์ได้ร่วมกันแบ่งปันความกังวลด้านความปลอดภัยของตนเอง ช่วยกันระดมสมองหาทางออก และหารือถึงแผนการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น การเห็นอกเห็นใจ การคิดวิเคราะห์ และสวัสดิภาพในสังคมออนไลน์