พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Kenan Foundation Asia

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความเชื่อเสมอว่าทุกคนบนโลกผืนนี้สามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ได้
เราทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้คนในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้เพื่อสร้างแรงดลใจให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียนสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคคลและสร้างผู้นำให้เข้มแข็ง
ด้วยการสร้างพลังให้ประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

คีนันทำงานร่วมกันเฟซบุ๊กเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มสังคมที่ขาดโอกาส
ด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย