พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Department of Information and Communications Technology (DICT)

Department of Information and Communications Technology (DICT) เป็นหน่วยงานนโยบายหลัก การวางแผน การร่วมดำเนินการ การนำมาใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการของ Philippine Executive Branch ของภาครัฐที่จะวางแผน พัฒนา และส่งเสริมแผนปฏิบัติการพัฒนาด้าน ICT แห่งชาติ