พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Institute of Watch Internet Network (iWIN)

iWIN เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการภายใต้กฎหมายคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาชน (Protection of Children and Youths Welfare and Rights Act) ของไต้หวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รายงานและส่งเสริมความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ Facebook ทำงานร่วมกับ iWIN เพื่อจัดโครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสาธารณะบนโลกออนไลน์อย่างครอบคลุมผ่านกิจกรรมการขยายโอกาสไปสู่โรงเรียน นักการศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่งรวมถึงการประชุมเทคโนโลยีด้านการศึกษาในประเทศ เรามีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุน iWIN และองค์กรเครือข่ายในการจัดให้มีบทเรียนเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ถึง 500 บทเรียนในแต่ละปี เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกวัยพร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย