พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Love Frankie

Love Frankie เป็นองค์กรสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในกรุงเทพฯ ที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมและการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยออกแบบและสร้างกลยุทธ์การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

เราสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในประเด็นต่างๆ เช่น การศึกษา ประทุษวาจา (hate speech) พลเมืองดิจิทัล การโยกย้ายถิ่นฐาน สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันของกลุ่มชายขอบ

เราสนับสนุนองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการออกแบบ และการทำวิจัย การรณรงค์เชิงลึก และการสร้างขีดความสามารถในเชิงสร้างสรรค์