พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Out of the Box

พันธกิจของ Out of the Box (OOTB) คือการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการสร้างทักษะในการแสดงออกที่เกี่ยวข้องในศตวรรษที่ 21 ซึ่งยังเป็นคงเป็นแผนการปฏิบัติการในสถาบันการศึกษาจำนวนมากทั่วโลกที่ OOTB ต้องการระบุไว้ในประเทศของเราผ่านความรู้เท่าทันสื่อ