พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Philippine Business for Social Progress

PBSP มุ่งมั่นที่จะลดความยากจนโดยส่งเสริมความเป็นผู้นำภาคธุรกิจในโครงการต่าง ๆ และมีพันธสัญญากับโครงการเหล่าที่จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง