พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Overseas Workers Welfare Administration

Facebook ทำงานร่วมกับ Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) เพื่อช่วยแรงงานต่างด้าวฟิลิปปินส์และครอบครัวให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับตนเองในการค้นหาเว็บไซต์และใช้บริการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 OWWA ให้การฝึกอบรมแรงงานกว่า 80,000 ราย และในปี 2562 มีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมแรงงาน 150,000 รายขึ้นไป