พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
People’s Association

People’s Association (PA) คือคณะกรรมการตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2503 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของมนุษยชาติและการทำงานร่วมกันในสังคม และยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนอีกด้วย PA มีโครงการชุมชนมากมายสำหรับผู้พำนักอาศัยที่มีพื้นเพต่าง ๆ ทั้งหมด โครงข่ายเหล่านี้ ได้แก่ องค์กรทั่วไปกว่า 1,800 องค์กรในสโมสรชุมชน (Community Clubs) กว่า 100 แห่ง สภาพัฒนาชุมชน (Community Development Councils) 5 แห่ง สถาบันชั้นนำด้านชุมชนระดับชาติ (National Community Leadership Institute) และการจัดการความเสื่ยงด้านน้ำ (Water-Venture)

PA เริ่มโครงการ ‘PA Wellness Programme’ ในเดือนพฤษภาคม 2553 และโครงการ ‘PA Senior Academy’ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจำนวนมากขึ้นดำเนินการตามความต้องการในการเรียนรู้ตลอดชั่วชีวิตและเป็นผู้นำในการดำรงชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง PA มีโครงการ/หลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงในทางด้านจิตใจ ร่างกาย และสังคม PA เริ่มโครงการ ‘Seniors for Smart Nation’ ในเดือนมีนาคม 2559 เพื่อเตรียมตัวให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมเป็นสมาร์ทเนชั่น เพื่อให้สามารถรวมตัวเข้ากับชุมชมได้อย่างไร้รอยต่อ และเพิ่มคุณภาพชีวิต

Facebook ทำงานร่วมกับ PA เพื่อขับเคลื่อนเวิร์กช็อป “We Think Digital” ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมสำหรับครูฝึกชุมชนในเดือนมีนาคม 2562 เยี่ยมชม www.facebook.com/pafrenz หรือ www.pa.gov.sg สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม