พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Sticks ‘n Stones

โครงการ Sticks 'n Stones Online Advocates คือแนวทางการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ร่วมกับการเข้าร่วมเวิร์กช็อปด้วยตนเองที่มีหลักสูตรออนไลน์ เพื่อยกสถานะให้วัยรุ่นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในเวลาที่อยู่และไม่ได้อยู่บนออนไลน์ ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ It Starts with You โครงการ Sticks 'n Stones Online Advocates ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Facebook และ Instagram โดยสนับสนุนให้ Sticks 'n Stones และโรงเรียนต่าง ๆ สร้างความร่วมมือเป็นวงกว้างเพื่อสร้างโลกออนไลน์ที่สดใสขึ้นและมีกลวิธีที่ช่วยให้เยาวชนก้าวเดินไปในโลกออนไลน์ได้