พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นของคุณและช่วยขับเคลื่อนอนาคตแห่งความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Village Consultancy

Village Consultancy ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครอบครัว นักการศึกษา เยาวชน และเด็ก คารอล ลอย ผู้ก่อตั้ง และเป็นสมาชิกในศูนย์การเรียนรู้เท่าทันสื่อ (Centre for Media Literacy) เธอยังเป็นครูฝึกทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารที่ได้รับการรับรองจาก John Maxwell เธอก่อตั้ง Village Consultancy เพื่อเตรียมพร้อมครอบครัว นักการศึกษา และเด็กเป็นผู้นำและผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดทั้งในโลกออนไลน์และโลกจริง